प्रशासनिक अभिरुचि परीक्षण

गृहपृष्ठ/ प्रथप पत्र

भूगोल

इतिहास संस्कृति र सामाजिक व्यवस्था

शासन पध्दति र शासन

आर्थिक विकास

दिगो विकास र पर्यावरण

विज्ञान र प्रविधि

अन्तराष्ट्रिय मामिला तथा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्था

राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय महत्वका घटना तथा नविनतम गतिविधि

Aptitude Test

English Language Competence Test